Podłączenie NetWare do Internetu przy pomocy urządzenia HiS

firmy Ericsson i usługi SDI (Szybki Dostęp do Internetu) Telekomunikacji Polskiej SAW celu podłączenia sieci NetWare do Internetu przy pomocy urządzenia HIS firmy Ericsson należy:Modyfikacja pliku AUTOEXEC.NCF i uruchomienie AIOCOMX


Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera należy najpierw w pliku AUTOEXEC.NCF w linii powyżej sys:etc\initsys.ncf wstawić:

Load AIOCOMX PORT=3F8 INT=4 NAME=WAN MAXRATE=115200


Gdzie 3F8 odpowiada adresowi portu COM1 (można zmienić na inny w razie potrzeby),4 odpowiada przerwaniu portu COM1, WAN jest nazwą interfejsu sieciowego, który będziemy definiować (może być dowolna, ale trzeba ją zapamiętać), 115200 jest prędkością z jaką będziemy komunikować się przez port szeregowy (musi to być 115200).Po zmodyfikowaniu pliku autoexec.ncf, powyższe polecenie load trzeba uruchomić ręcznie z konsoli serwera.


Konfiguracja systemu (INETCFG.NLM) - wybór i definicja sprzętu (karty AIO)


Po wykonaniu polecenia LOAD INETCFG, na ekranie ukaże się poniższy zestaw funkcji. 

Po wybraniu Boards i wciśnięciu klawisza Insert, wybieramy odpowiedni program obsługi (w tym przypadku WHSMAIO) i nadajemy mu nazwę, taką samą jakiej użyliśmy podczas ładowania AIOCOMX – w tym przypadku WAN.


Wybieramy opcję AIO Board Options i na pytanie, czy chcemy, by sterownik AIOCOMX był ładowany automatycznie koniecznie odpowiadamy NO


Poprawne wykonanie tej konfiguracji zaowocuje następującą zawartością ekranu:
Konfiguracja systemu (INETCFG.NLM) - definicja interfejsu


Przechodzimy do drugiej funkcji głównego menu programu INETCFG.NLM - Network Interfaces, wybieramy interfejs nazwany uprzednio WAN, a następnie definiujemy medium jako PPP Routing


po czym definiujemy prędkość transmisji (Interface Speed) jako 115200.

Pozostałe parametry nie wymagają zmian:
Na pytanie "Save changes? " oczywiście odpowiadamy Yes. Od tego momentu sprzęt można uznać za skonfigurowany i gotowy do pracy.


Teraz można się przenieść na wyższy poziom organizowania komunikacji.


Konfiguracja systemu (INETCFG.NLM) - definicja "WAN Call Directory"


Kolejnym, niezbędnym krokiem jest definicja opisu połączenia - stworzenie nowej pozycji w "WAN Call directory". W tym celu wybieramy odpowiednią funkcję z głównego menu programu INETCFG, a po wciśnięciu Insert definiujemy nazwę nowego połączenia, np. SDI. Jako "Wide Area Medium" wybieramy oczywiście PPP Routing i wpisujemy właściwe parametry, to znaczy:
Call type: Permanent (active continuously)

Interface Name: WAN_1

Outbound Authentication: Either PAP or CHAP

Password: Hasło uzyskane od TP SA po zainstalowaniu urządzenia HIS

Local System ID: Identyfikator uzyskany od TP SA po zainstalowaniu urządzenia HIS. Może się okazać, że identyfikator będzie się składał z małych liter. Ponieważ system HIS jest czuły na wielkości liter, to gdy będziemy zapytani, czy identyfikator chcemy zamienić na duże litery, musimy odpowiedzieć NO.
Na zakończenie potwierdzamy wprowadzone informacje i przechodzimy do kolejnego punktu.


Konfiguracja systemu (INETCFG.NLM) - konfiguracja i przypisanie protokołów TCP/IP

Z głównego wykazu funkcji programu INETCFG wybieramy Protocols, a następnie TCP/IP. Rodzina protokołów TCP/IP powinna być skonfigurowana tak jak wskazuje poniższy obrazek:
Po zapamiętaniu wpisanych informacji możemy przypisać protokół IP do portu szeregowego. W tym celu należy z głównego menu wybrać opcję Bindings, wcisnąć Insert i wybrać TCP/IP. Kolejny wybór to A Network Interface, a następnie WAN:

Następny krok jest jednym z ważniejszych. Pozwala na określenie dynamicznego przydziału adresu IP przez dostawcę usług internetowych. Tam gdzie na początku występuje No, należy oczywiście wpisać Yes.Kolejną czynnością, jaką w tym kroku należy wykonać, jest zdefiniowanie WAN Call Destination. Po wybraniu pola oznaczonego (Select For List), wciśnięciu Enter, Insert i Enter, wybieramy SDI jako obowiązujący zestaw parametrów. Następnie definiujemy Static Routing Table (podobnie jak poprzednio, wciskamy Enter, Insert) wybierając jako Route Type - Default Route. W efekcie powinien ukazać się następujący obraz:
Kolejny raz należy potwierdzić wprowadzone dane i wrócić do głównego menu. Aby uruchomić przygotowaną konfigurację, wystarczy wybrać funkcję Reinitialize System.